ORIENTACIÓNS

Orientacións sobre a Selección de contidos
Só serán materia de exame os contidos que figuran no documento da páxina web do grupo de traballo de Historia de España no portal da CIUG titulado Contidos ABAU e no blog do grupo de traballo.

Orientacións sobre o Tipo de documentos que figurarán nas Composicións
Serán textos ou pequenas táboas de datos.


Orientacións sobre a Interpretación das rúbricas de definicións
As rúbricas inclúen tres parámetros de valoración: nivel de coñecementos (contidos), calidade da expresión e capacidade de síntese. No caso dos contidos ofrecen diversas opcións de resposta, polo que deberán atenderse ós seguintes criterios de corrección:
Nivel de coñecementos:
Aprobado: para alcanzar esta cualificación a resposta debe recoller todas as ideas que figuran na rúbrica correspondente
Notable: para alcanzar esta cualificación a resposta debe recoller as ideas básicas definidas para aprobar + cando menos 1 (non todas!) das aclaracións adicionais incluídas na rúbrica
Sobresaliente: para alcanzar esta cualificación a resposta debe recoller as ideas básicas definidas para aprobar + 1 das aclaracións adicionais + cando menos 1 (non todas!) das precisións a maiores incluídas na rúbrica
Calidade da expresión:
Notable: para alcanzar esta cualificación a resposta debe presentar unha redacción correcta (debe expresar con claridade o que se quere dicir)
Sobresaliente: para alcanzar esta cualificación a resposta debe presentar una redacción correcta e estar ben exposta (debe expresar con claridade e precisión o que se quere dicir, a argumentación debe ser coherente e o vocabulario axeitado)
Capacidade de síntese:
Sobresaliente: para alcanzar esta cualificación a resposta debe axustarse á extensión recomendada.

Orientacións sobre a Extensión de definicións e preguntas
 
A capacidade de síntese constitúe unha competencia fundamental para avaliar o grado de madurez do alumnado. Ademais, trátase dunha capacidade cada vez máis necesaria para desenvolverse na docencia universitaria, dado que a extensión dos sistemas de avaliación continua xeneralizou as limitacións de espazo dos exercicios e traballos a realizar. 
A extensión indícase en número de palabras/liñas:
Definicións: extensión máxima de 50 palabras (5 liñas aprox.)
Preguntas a desenvolver: extensión máxima de 400 palabras (40 liñas aprox.)

Valoración: aplicarase o criterio único de NON VALORAR A PARTE DA RESPOSTA QUE EXCEDA DA EXTENSIÓN FIXADA.

Orientacións sobre a Extensión das composicións
As composicións de texto histórico non teñen unha extensión recomendada. O alumnado pode dedicarlle a extensión que considere conveniente.

 Orientacións sobre a Interpretación da rúbrica da Composición de texto histórico 
Nesta proba espérase que o alumnado articule axeitadamente unha redacción que conte con introdución (que sirva para encadrar o tema no período histórico no que se inscribe e facer referencia a algunha das súas características xerais), corpo do texto (no que se explique con detalle o tema e o proceso histórico ao que fan referencia os documentos), e unha breve conclusión (que sirva para valorar a relevancia do tema).
Debe ter en conta que non se trata de comentar os textos individualmente nin de citalos en bloque ou á marxe da explicación, senón de integralos na redacción tendo en conta a información fornecida.
As rúbricas inclúen tres parámetros de valoración: nivel de coñecementos (contidos), capacidade de análise (uso dos documentos) e capacidade de expresión (redacción).
O nivel de coñecementos valora a inclusión na redacción de contidos teóricos que teñan relación cos documentos e expliquen as cuestións sinaladas no encabezamento da proba como “cuestións a atender”. Para iso, a redacción deberá referirse aos seus antecedentes, o contexto político, económico ou social no que se inscriben, as súas características máis salientables, os protagonistas máis relevantes (de ser o caso), as súas consecuencias ou efectos futuros…
Para alcanzar o aprobado neste apartado o alumnado deberá:
-       -ofrecer unha explicación básica dos aspectos sinalados no encabezado da composición como “cuestións a atender”
Para alcanzar o notable neste apartado, ademais do anterior, o alumnado deberá:
-               - ofrecer unha explicación extensa das “cuestións a atender”
Para alcanzar o sobresaliente neste apartado, ademais do anterior, o alumnado deberá:
-         -ofrecer unha explicación en profundidade das “cuestións a atender”, engadindo precisións pertinentes sobre o tema do que versan os textos.

 O uso dos documentos valora a utilización dos documentos como fonte histórica, tendo en conta que o exercicio non ten como obxectivo responder a unha hipotética pregunta teórica, senón explicar unha realidade partindo dos documentos, a información que os acompaña e os coñecementos do alumnado.
Usar os documentos non significa parafrasealos (volver a copialos). A redacción dun texto que se limite a repetir o que din os documentos será cualificada como suspensa, do mesmo xeito que a elaboración dunha resposta puramente teórica.
Para alcanzar o aprobado neste apartado o alumnado deberá:
-citar os documentos na redacción, facendo unha alusión simple ós mesmos (por ex.: “como di o documento 1”) ou ben empregando unha frase significativa do documento (por ex.: “esperábase que a construción do ferrocarril facilitara a articulación do mercado interior, como indica documento 3 ó sinalar A inauguración do ferrocarril a Aranxuez é o primeiro paso que dá a capital da monarquía cara ao mar) (composición sobre os principais sectores industriais da ABAU de setembro de 2018).
Para alcanzar o notable neste apartado, ademais do anterior, o alumnado deberá:
-analizar parte do contido dos documentos (destacar e explicar algunha das ideas que figuren neles).
Para alcanzar o sobresaliente neste apartado, ademais do anterior, o alumnado deberá traballar algún destes aspectos:
-afondar nas ideas recollidas nos documentos.
-ter en conta a orixe dos documentos, ou ó medio no que foron publicados ou á data de publicación.

A capacidade de expresión valora
-       A corrección da redacción: o alumnado debe ter capacidade para desenvolver un texto correcto desde o punto de vista ortográfico e gramatical.
-       O uso dun vocabulario axeitado (promulgar, pronunciamento, carta outorgada…)
-       A capacidade do alumnado para:
a)      articular axeitadamente o texto: con carácter xeral, isto supón desenvolver unha redacción que conte con introdución (que sirva para encadrar o tema no período histórico no que se inscribe e facer referencia a algunha das súas características xerais), corpo do texto (que sirva para explicar a realidade histórica na que se inscriben os documentos), e unha breve conclusión (que sirva para valorar a relevancia do tema,-é dicir, para sinalar por que foi importante- e para referirse á súa evolución posterior, -isto é, ás súas consecuencia ou ó que pasou despois-).
b)      desenvolver un fío argumental que permita relacionar os documentos entre si. Non se trata de comentar os textos individualmente, senón de integrar os comentarios nunha redacción (seguindo a orde das “cuestións a atender” que figuran no enunciado da propia composición ou desenvolvendo unha orde alternativa, tras facer un pequeno esquema previo das cuestións a tratar).

Composición histórica (ata 5 puntos):

RÚBRICA XENÉRICA

Moi deficiente
(entre 0 e 1,4)
Resposta en branco
A resposta contén xeneralidades sobre a época
A resposta é unha paráfrase dos documentos
Deficiente
(entre 1,5 e 2)
Contidos:
a reposta achega os contidos básicos do tema ou do proceso histórico considerado
Uso dos documentos:
a resposta prescinde dos documentos, exponse como a resposta a unha pregunta teórica
Redacción:
Texto no que abundan as imprecisións, palabras inventadas, frases incoherentes ou mal articuladas
Insuficiente
(entre 2,1 e 2,4)
Contidos:
A resposta desenvolve os aspectos teóricos do tema
Uso dos documentos:
A resposta prescinde dos documentos, exponse como a resposta a unha pregunta teórica.
Redacción:
Básica e expresión demasiado simple
Aprobado
(entre 2,5 e 3,4)
Contidos:
A reposta inclúe unha contextualización e explicación básica do tema proposto
Uso dos documentos:
Os documentos cítanse na redacción
Redacción:
texto formalmente correcto
Notable
(entre 3,5 e 4,4)
Contidos (ademais do esixido para o aprobado, afondar no comentario dalgunha destas cuestións):
-
Uso dos documentos (ademais do esixido para o aprobado, na composición úsanse os documentos para algunha das seguintes cuestións):
-
Redacción:
Correcta e texto coherente.
Sobresaliente      
(entre 4,5 e 5)
Contidos (ademais do esixido para o notable, no comentario recóllese unha ou varias das seguintes cuestións):
-
Uso dos documentos (ademais do esixido para o notable, na redacción da composición o contido dos documentos emprégase nalgúns destes sentidos):
-
Redacción:
Correcta e precisa, facendo uso de vocabulario específico. O texto está ben articulado e argumentado.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.