CIRCULARES

 

HISTORIA DE ESPAÑA


ABAU 2023


Prezado profesorado: 

O grupo de traballo da materia Historia de España da ABAU comunica que non vai facer ningún cambio na proba con respecto á ABAU 2022. En consecuencia, a información que figura na páxina web da CIUG e no blogue do grupo relativa á ABAU 2022 mantense plenamente operativa. aproveitamos a ocasión para dar conta dos resultados dos exames e quedamos ao dispor do profesorado para atender ás súas consultas a través da dirección de correo electrónico habitual (abauhistoria@gmail.com)


ESTATÍSTICA HISTORIA DE ESPAÑA (1ª corrección)


Convocatoria ordinaria


Convocatoria extraordinariaEn Santiago de Compostela, a 30 de setembro de 2022

Asdo./ María del Carmen Saavedra Vázquez
ABAU 2021 (válido para ABAU 2022)


Estrutura da proba: -4 preguntas, para elixir 2

-1 pregunta teórica articulada en dúas partes (definición de termos + desenvolvemento dun tema)

-3 composicións de texto histórico


Definición de termos:

-8 termos para elixir 4 (cada un deles con valor de ata 0,5 puntos)

-Reparto entre bloques de contido: 4 termos de época precontemporánea e 4 termos de época contemporánea (2 do século XIX, 2 do século XX).


Tema a desenvolver:

-Oferta de 4 temas, para elixir 1 (cada un deles con valor de ata 3 puntos)

-Mantéñense as especificacións dos tres primeiros temas (temas dos bloques 1 ao 4, de bloques distintos e cunha distribución aleatoria).

O tema engadido a maiores será dun bloque repetido, é dicir, se temos 3 temas dos bloques 2, 3 e 4, o tema a maiores nunca vai a ser do bloque 1.


Composición de texto histórico:

-Mantense a oferta de tres composicións:

-1 composición do século XIX

-1 composición do século XX

-1 composición de cronoloxía aleatoria (do século XIX ou do século XX)ABAU 2022

HISTORIA DE ESPAÑA

Circular informativa

 

Estimados profesores e profesoras,

Como en anos anteriores, o grupo de traballo da materia Historia de España da ABAU quere informar das súas previsións para o novo curso e achegar unha pequena valoración dos resultados da ABAU 2021.

 

CONTIDOS DA PROBA

Mantéñense sen ningún cambio os termos para definir e as composicións de texto histórico.

Preguntas para desenvolver: mantense a temática das preguntas, pero realízase un axuste de contidos para facilitar a explicación.

As preguntas 11: A crise socio-económica do século XVII e 12: O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía, refúndense nunha única pregunta denominada: A crise do século XVII: aspectos socioeconómicos e políticos.

A pregunta 16 pasa a denominarse A Ilustración en España.

 

 

CARACTERÍSTICAS DO EXAME

 

A decisión de manter ou non o modelo de exame COVID-19 non depende do grupo de traballo, senón das autoridades educativas, polo que quedamos á espera do seu pronunciamento ao respecto.

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

 

Mantense o modelo de rúbricas, pero introdúcese unha maior precisión nas valoracións para indicar con máis claridade as marxes de puntuación de cada categoría.

Ademais, introdúcese unha distinción no caso das preguntas e das composicións entre Moi deficiente, Deficiente e Insuficiente para facilitar o traballo do profesorado corrector.

 

 

 

Definición do termo             (ata 0,5 puntos)

Deficiente

(entre 0 e 0,14)

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto

Insuficiente

(entre 0,15-0,24)

Coñecementos: resposta confusa ou incompleta

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes ou mal articuladas

Aprobado

(entre 0,25 e 0,34)

 

Coñecementos: resposta básica que fai referencia ao seguinte:

-

-

-

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado simple

Notable

(entre 0,35 e 0,44)

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións adicionais (ademais do esixido para o aprobado)

-

-

-

Redacción: correcta

Sobresaliente

(entre 0,45 e 0,5)

 

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a maiores (ademais do esixido para o notable)

-

-

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada

 

 

Pregunta a desenvolver:                  (ata 3 puntos)

Moi

deficiente

(0)

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes ou mal articuladas

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos

Redacción: moi simple

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-

-

-

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas

Redacción: correcta

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada

 

 

Composición histórica:                                   (ata 5 puntos)

Moi deficiente

(entre 0 e 1,4)

Resposta en branco

A resposta contén xeneralidades sobre a época

A resposta é unha paráfrase dos documentos

Deficiente

(entre 1,5 e 2)

Contidos: a resposta achega os contidos básicos do tema ou do proceso histórico considerado

Uso dos documentos: a resposta prescinde dos documentos, exponse como a resposta a unha pregunta teórica

Redacción:  texto no que abundan as imprecisións, palabras inventadas, frases incoherentes ou mal articuladas

Insuficiente

(entre 2,1 e 2,4)

Contidos: a resposta desenvolve os aspectos teóricos do tema

Uso dos documentos: a resposta prescinde dos documentos, exponse como a resposta a unha pregunta teórica

Redacción: básica e expresión demasiado simple.

Aprobado

(entre 2,5 e 3,4)

Contidos:

-a resposta inclúe unha contextualización e explicación básica do tema proposto

Uso dos documentos: os documentos cítanse na redacción

Redacción: texto formalmente correcto.

Notable

(entre 3,5 e 4,4)

Contidos (ademais do esixido para o aprobado, afondar no comentario dalgunha destas cuestións)

-

Uso dos documentos (ademais do esixido para o aprobado, na composición úsanse os documentos para algunha das seguintes cuestións)

-

Redacción: correcta e texto coherente

Sobresaliente

(entre 4,5 e 5)

Contidos (ademais do esixido para o notable no comentario recóllese unha ou varias das seguintes cuestións)

-

Uso dos documentos (ademais do esixido para o notable, na redacción da composición o contido dos documentos emprégase nalgúns destes sentidos):

-

Redacción: correcta e precisa, facendo uso do vocabulario específico. O texto está ben articulado e argumentado.

 

 

Mantense como criterio de corrección no caso das definicións e das preguntas a desenvolver a Capacidade de síntese, por tratarse dunha capacidade cada vez máis necesaria para desenvolverse na docencia universitaria, dado que a extensión dos sistemas de avaliación continua xeneralizou as limitacións de espazo dos exercicios e traballos a realizar polo alumnado.

Para outorgar maior claridade á corrección, introdúcense na mesma os seguintes cambios:

-a extensión indícase en número de palabras/liñas:

Definicións: extensión máxima de 50 palabras (5 liñas aprox.)

Preguntas a desenvolver: extensión máxima de 400 palabras (40 liñas aprox.)

 

Penalizacións: o sistema de penalizacións por exceso de liñas substitúese polo criterio único de NON VALORAR A PARTE DA RESPOSTA QUE EXCEDA DA EXTENSIÓN FIXADA.

 

 

BLOG DO GRUPO DE TRABALLO

 

Este curso abrimos unha nova categoría no BLOG denominada Rúbricas. Este curso empezamos publicando todas as rúbricas das preguntas a desenvolver, que estarán dispoñibles para a súa consulta nuns días.

 

 

 

 

RESULTADOS ABAU 2021 (1ª corrección)

 

Primeira convocatoria

 

 

2018

2019

2020

2021

Nº exames corrixidos

9.998

9.838

12.476

11.093

Nº exames aprobados

7.478

7.401

8.789

8.272

Porcentaxe aprobados

74,79

75,23

70,45

74,57

Nota media

6,28

6,32

6,11

6,40

 

 

 

Segunda convocatoria (xullo, setembro)

 

 

2018

2019

2020

2021

Nº exames corrixidos

1.490

2.068

802

1.691

Nº exames aprobados

602

803

270

545

Porcentaxe aprobados

40,40

38,83

33,71

32,23

Nota media

4,11

4,25

 4,02

4,04

 

Con carácter xeral, os resultados da proba do curso pasado foron bos, sobre todo no caso da primeira convocatoria, tendo en conta que, pese ao incremento de exames rexistrados con respecto aos cursos 2018 e 2019, a nota media da convocatoria de xuño foi a mellor da serie. Evidentemente, a maior flexibilidade do modelo de exame COVID explica unha parte deste resultado, pero cremos que tamén é froito do traballo do profesorado e o seu esforzo por adaptarse á situación.

Por outra parte, as valoracións feitas polos correctores e correctoras insisten nas cuestións sinaladas o curso pasado: o uso dos documentos e a realización da composición de texto histórico é a parte da proba que rexistra maiores deficiencias, e a redacción, a ortografía e a presentación dos exames deben mellorarse.

De maneira particular, na corrección da ABAU 2021 detectouse un número significativo de respostas que excedían con moito as extensións indicadas, o que explica os cambios que fixemos no sistema de corrección.

 No caso das Composicións detectánrose diversas casuísticas:

-composicións que se responden coma se fosen comentarios de texto tradicionais, nos que se indica a natureza dos textos, os destinatarios, etc

-composicións que conteñen unha primeira parte na que se fai referencia aos documentos facilitados e unha segunda (e maior) na que se expón a teoría sobre o tema tratado

-composicións na que a cita dos textos é forzada: como o aprobado esixe a cita dos documentos, esta faise veña a conto ou non.

En consecuencia, lembramos novamente ao profesorado que no blog do grupo de traballo, na categoría Orientacións, hai unha entrada específica sobre a Interpretación da rúbrica da Composición de texto histórico, que ofrece indicacións precisas sobre a maneira de resolver esta parte da proba para non incorrer nos erros citados.

 

 

En Santiago de Compostela, a 27 de setembro de 2021

María del Carmen Saavedra Vázquez

abauhistoria@gmail.com

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.