RÚBRICAS

 

BLOQUE 1

 

Pregunta a desenvolver: O Neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica               (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta.

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta .

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

 

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-Comparación dos principais trazos definitorios do Neolítico e o Paleolítico, incidindo especialmente na economía, a tecnoloxía aplicada, o tipo de hábitat, a organización social, as expresións culturais...

-Facer algunha referencia explícita ao Neolítico na Península Ibérica.

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado.

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

 

Pregunta a desenvolver: Os pobos prerromanos da Península Ibérica   (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-Principais características das culturas peninsulares existentes na Península durante a Idade do Ferro:

a) pobos do sur e do Levante (Tartessos e iberos)

b) pobos meseteños

c) pobos do norte e do occidente  (referencia explícita aos trazos esenciais da cultura castrexa).

 Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado.

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

Pregunta a desenvolver:  Conquista e romanización                (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-Causas da conquista da Península Ibérica por Roma

-As diferentes etapas da conquista.

-O desenvolvemento do proceso de romanización en paralelo á conquista.

-Os principais elementos de romanización (organización político-administrativa do territorio, lingua, cultura e obras públicas).

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado.

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

 

Pregunta a desenvolver: A monarquía visigoda     (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

Resposta en branco o sen relación coa materia da pregunta

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-As causas da formación do reino visigodo peninsular

-As características básicas da súa monarquía: carácter electivo, debilidade do poder rexio e principais institucións de goberno

-Os obxectivos perseguidos polos monarcas: unidade territorial, relixiosa e xurídica.

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado.

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

BLOQUE 2


Pregunta a desenvolver: Os musulmáns na Península Ibérica ( ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

Resposta en branco o sen relación coa materia da pregunta.

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-As causas da formación de Al-Andalus.

-As etapas políticas de Al-Andalus.

-Características esenciais da economía (principais actividades desenvolvidas e referencia ao seu carácter urbano e monetario)

-Trazos principais da sociedade andalusí (diversidade étnica e relixiosa).

-Referencia ao urbanismo das cidades musulmás.

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado.

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

Pregunta a desenvolver:  Reconquista e repoboación              (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta.

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-A formación dunha serie de núcleos cristiáns na Península, en paralelo á constitución política de Al-Andalus.

-As principais etapas da Reconquista e os avances territoriais característicos de cada una delas.

-O proceso de repoboamento, explicando os diferentes modelos de repoboación que se levaron a cabo en cada etapa.

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada

 

Pregunta a desenvolver: O réxime feudal e a sociedade estamental          (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta.

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-Sinalar as características principais do feudalismo peninsular: trazos definitorios da monarquía (patrimonial, hereditaria, con ausencia dun poder rexio centralizado e cunha poderosa nobreza), salientando a diferente concepción da mesma en Castela e Aragón

-A pirámide feudal e as relacións de vasalaxe establecidas

-A articulación da sociedade estamental.

 Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado.

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

Pregunta a desenvolver:   As crises baixomedievais              (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta.

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-Contextualización na Baixa Idade Media nos séculos XIV e XV

-Os factores explicativos da crise demográfica: conxunción de malas colleitas e chegada da peste negra.

-A relación entre diminución da poboación, descenso da produción e incremento dos prezos.

-A reacción dos grupos nobiliarios ante a nova situación: malos usos e abusos.

-As revoltas irmandiñas como exemplo de levantamento antiseñorial.

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado.

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

BLOQUE 3


Pregunta a desenvolver:   A nova monarquía dos Reis Católicos         (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta.

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-A unión dinástica das Coroas de Castela e Aragón a través do matrimonio de Sabela de Castela e Fernando de Aragón.

-A reorganización político-administrativa a través de novas institucións.

-O sometemento da nobreza.

-A política relixiosa

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

Pregunta a desenvolver: A configuración do imperio español no século XVI               (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta.

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-A herdanza de Carlos I: territorios herdados pola súa nai, Xoana (coroas de Castela e Aragón e as súas posesións), e polo seu pai, Filipe (territorios das Casas de Borgoña e de Austria e dereitos imperiais).

-O fin do reinado e o reparto de posesións: abdicación no seu fillo Filipe e cesións ao seu irmán Fernando.

-O imperio de Felipe II: a incorporación de Portugal e as súas posesións á coroa de Castela.

-A rebelión de Flandres. O apoio inglés aos rebeldes e a guerra contra Inglaterra.

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

Pregunta a desenvolver: A crise do século XVII: aspectos socioeconómicos e políticos  (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta

 

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-A crise demográfica e económica: principais evidencias e causas explicativas

-A postura dos privilexiados respecto da crise

-Obxectivos do programa político de Olivares e principais reformas propostas: a Unión de Armas

-A crise da monarquía (revolta de Cataluña e rebelión de Portugal)

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado.

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.


Pregunta a desenvolver: Economía e sociedade na Galicia dos Austrias                     ( ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco o sen relación coa materia da pregunta.

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

 

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-Sinalar os trazos máis salientables da agricultura galega e os cambios experimentados no s.XVII.

-Comentar as principais características da actividade pesqueira.

-Referenciar os trazos básicos da sociedade galega salientando o papel desenvolvido pola fidalguía.

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado simple

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas

Redacción: correcta

 

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada

 

BLOQUE 4

 

Pregunta a desenvolver: O cambio dinástico e a guerra de Sucesión                           (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

Resposta en branco o sen relación coa materia da pregunta.

 

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

 

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-A causa explicativa da guerra de Sucesión.

-Configuración e apoios dos bandos enfrontados.

-Os acordos de paz e as súas consecuencias máis relevantes.

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado simple.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

 

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado.

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

Pregunta a desenvolver:   Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos     (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta.

 

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

-Conxunto de decretos que suprimiron o réxime foral da Coroa de Aragón, as súas institucións e leis propias.

-Foi unha reforma auspiciada polo monarca Filipe V.

-O seu obxectivo era lograr maior grado de centralización territorial, seguindo o modelo francés.

-Xustificouse polo apoio prestado polos aragoneses a Carlos de Austria durante a Guerra de Sucesión.

-Aplicouse en paralelo ao dominio efectivo dos diferentes reinos da Coroa.

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

 

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

Pregunta a desenvolver: O reformismo borbónico en Galicia         (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta.

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

-A importancia estratéxica de Galicia no s. XVIII desde o punto de vista militar e comercial.

-A racionalización do recrutamento de mariñeiros a través da matrícula de mar.

-A construción do arsenal de Ferrol no contexto das reformas militares levadas a cabo polos Borbóns.

-As repercusións da apertura do comercio colonial en Galicia: a creación da Compañía de Galicia, o Servizo de Correos Marítimos e o Consulado Marítimo e Terrestre da Coruña.

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado.

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

Pregunta a desenvolver:  A Ilustración en España  (ata 3 puntos)

Moi deficiente

(0)

 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta.

Deficiente

(entre 0,1 e 1)

Coñecementos:

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta.

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, frases incoherentes o mal articuladas.

Insuficiente

(entre 1,1 e 1,4)

Coñecementos:

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.

Redacción: moi simple.

Aprobado

(entre 1,5 e 2)

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións:

- Facer referencia ás ideas básicas da Ilustración

-Indicar as características propias da Ilustración española (figuras destacadas e mecanismos de difusión)

- Facer referencia ao Despotismo Ilustrado en España (Carlos III)

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica.

Notable

(entre 2,1 e 2,6)

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha certa profundidade polo menos unha delas.

Redacción: correcta.

 

Sobresaliente

(entre 2,7 e 3)

Resposta con precisións e aclaracións:

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas.

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada.

 

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.